Tin Tức


Tin tức

Trong khuôn khổ Giai đoạn II của Dự án Năng lượng Tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng, GIZ có kế hoạch hỗ trợ  Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững/ Bộ Công Thương (MOIT / DEESD) xây dựng định mức tiêu hao năng lượng (SEC) cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc hỗn hợp sản phẩm cho một ngành / tiểu ngành công nghiệp được lựa chọn. Nghiên cứu SEC này sẽ được thực hiện trong 03 giai đoạn. 02 giai đoạn đầu đã hoàn thành tất cả các hoạt động chuẩn bị với 04 sản phẩm đầu ra: (i) Báo cáo đánh giá qui định SEC hiện hành cho các ngành công nghiệp ở Việt Nam, (ii) Một ngành / tiểu ngành phù hợp để xây dựng định mức tiêu hao năng lượng (ngành dệt nhuộm) dựa trên sự lựa chọn các tiêu chí đã thống nhất với DEESD, (iii) Kế hoạch kiểm toán sơ bộ và (iv) Mẫu dữ liệu đầu vào để báo cáo và xác định SEC của cơ sở sản xuất trong ngành.

RCEE - NIRAS đã được lựa chọn thực hiện gói tư vấn xây dựng định mức hiệu quả năng lượng (EE) cho ngành dệt nhuộm, kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước đó trong giai đoạn 1 và 2 của nghiên cứu. Xây dựng định mức EE này sẽ được sử dụng để hỗ trợ Bộ Công Thương ban hành định mức tiêu hao năng lượng dưới dạng Thông tư cho lĩnh vực công nghiệp phù hợp với mục tiêu cụ thể số 2 của Quyết định 280 / QĐ-TTg. Nhóm tư vấn sẽ sẽ thực hiện các hoạt động chính sau: (1) Thu thập dữ liệu năng lượng thông qua bảng câu hỏi với các bên liên quan trong khu vực tư nhân; (2) Kiểm toán năng lượng sơ bộ cho các cơ sở được lựa chọn; (3)Xây dựng báo cáo khái quát về (các) phương pháp  khác nhau để xác định định mức cho Ngành; (4) Dự thảo thông tư dưới hình thức được GIZ / DEESD phê duyệt.


Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose